Kasko Hasarları

Kasko Hasarları


Aracınızın ve/veya kazada bulunan diğer araçların yeri ve konumu değiştirilmeden en yakın karakol/trafik zabıtası veya jandarma komutanlığınca tutanak tanzim ettiriniz yada taraflar arasında düzenlenecek anlaşmalı tutanak ile belgelendiriniz.

Anlaşmalı tutanak ile belgelendirilen hasarlarda, hasar anında kazaya karışan araçların farklı açılardan plakası görünecek şekilde fotoğraflarını çekiniz.

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalı ve Sigorta Ettirenin Yetki ve Yükümlülükleri

Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sigortacıya bildirimde bulunmak.
Sigortalı değilmişcesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiği kadar uymak.
Zorunlu haller dışında, hasar konusu yer veya şekillerde değişiklik yapmamak.
Sigortacının isteği üzerine, rizikonun gerçekleşmesi nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasına yararlı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri geçikmeksizin sigortacıya vermek.
Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortacının Yetki ve Yükümlülükleri
Bildirim Sigortacı hasar miktarına ilişkin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde gerekli incelemeleri tamamlayıp hasar ve tazminat miktarını tesbit edip sigortalıya bildirmek zorundadır.
Bu sözleşme ile sigortalının uğradığı zararın miktarı sigortacı ile sigortalı arasında yapılacak anlaşmayla tesbit edilir.
Sigorta ettiren ve/veya sigortalı, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktarını. Kasten arttırıcı eylemlerde bulunurlarsa, sigortalının bu poliçeden doğan hakları düşer.
Hasar Nedenine Göre Talep Edilecek Belgeler


image Kasko


  Kasko Hasarları için İhbar Anında İstenecek Bilgiler


Poliçe numarası
Hasar tarihi
Tahmini hasar tutarı
Sigortalı ve/veya irtibat kurulacak kişi telefonu
Tamirhane adres ve telefonu
Kaza yeri
Hasarla ilgili düzenlenen belge (Beyan,Resmi Zabıt,Anlaşmalı Tutanak)


  Kasko Hasarlarında İstenilecek Belgeler


Polis yada Jandarma tarafından tutulan Tutanak
Sigortalı'nın hasarın oluş şekline ilişkin beyanı
Anlaşmalı Tutanak
İfade Tutanağı
Görgü Tespit Tutanağı
Alkol durumunu gösterir belge
Sürücünün ehliyeti
Hasar fotoğrafları
Tescil belgesi (ruhsat)


image Ferdi Kaza


  Ölüm Halinde
Trafik kaza tespit tutanağı

Veraset ilamı
Vukuatlı aile nufus kütüğü kayıt örneği
Defin ruhsatı
Ölüm raporu

  Maluliyet Halinde
Trafik kaza tespit tutanağı

Sakatlık ile ilgili oran belirtir heyet raporu


  Tedavi Halinde
Trafik kaza tespit tutanağı

Kati doktor/hastane raporu
Tedaviye ilişkin fatura asılları (İlaç faturaları, ilaç küpür ve reçeteleri ile birlikte takım olmak kaydıyla)

Tümü