Zorunlu Trafik Sigortası Hasarları

 Zorunlu Trafik Sigortası Hasarları

Sigortanın Kapsamı

Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı,2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır .

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalı ve Sigorta Ettirenin Yetki ve Yükümlülükleri
Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

Bu sözleşmeye göre, sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren beş gün içinde sigortacıya ihbar etmek
Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek talimata uymak
Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tespite, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek
Zarardan dolayı dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacıya vermek
Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek

Hasar Nedenine Göre Talep Edilecek Belgeler

Maddi Hasarlar

  İhbar Anında İstenilecek Bilgiler
Poliçe numarası
Hasar tarihi
Tahmini hasar tutarı
Sigortalı ve/veya irtibat kurulacak kişi telefonu
Tamirhane adres ve telefonu
Kaza yeri
Hasarla ilgili düzenlenen belge (Beyan,Resmi Zabıt,Anlaşmalı Tutanak)

  Hasar Anında İstenilecek Belgeler
Trafik Kazası Tespit Tutanağı
Hak sahibi tüzel kişiler için: İmza sirküleri ve sirkülerde yer alan yetkililerin nüfus cüzdan fotokopileri
Hak sahibi gerçek kişiler için: T.C. Kimlik No
Hak sahibine ait banka hesap bilgileri

 

image Bedeni Hasarlar


  Ölüm Halinde İstenilecek Belgeler

Kaza raporu
Veraset ilamı
Güncel vukuatlı nufus kayıt örneği
Mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi
Hak sahibine ait banka hesap bilgileri
Talep yazısı (talep sahibinin telefon ve adres bilgilerini içeren)


 Daimi Sakatlık Halinde İstenilecek Belgeler


30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özürlülük Ölçütü,Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmiş sağlık kurulu raporu
Hak sahibi gerçek kişiler için: T.C. Kimlik No
Kaza raporu
Mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi
Hak sahibine ait banka hesap bilgileri
Talep yazısı ( talep sahibinin telefon ve adres  bilgilerini içeren )

Tümü