Konut Hasarları

Konut Hasarları

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin ve/veya Sigortalının Yükümlülükleri


Sigorta ettiren ve/veya sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmek ile yükümlüdür.

Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sigortacıya bildirimde bulunmak.

Sigortalı değilmişcesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiği kadar uymak.
Sigortacı ve yetkili kıldığı kimselerin, makul amaçlarla ve uygun şekillerde hasara uğrayan bina ve yerlere girmesine, bunları teslim almasına, elkoymasına, muhafaza altına almasına ve zararı azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmasına izin vermek.
Zorunlu haller dışında, hasar konusu yer veya şekillerde değişiklik yapmamak.
Sigortacının isteği üzerine, rizikonun gerçekleşmesi nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasına yararlı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri geçikmeksizin sigortacıya vermek.
Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya vermek.
Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacının veya yetkili kıldığı temsilcilerinin sigortalı yer veya şeylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek.
Sigortalı yer veya şeyler üzerine başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek.

Konutta Hasar Nedenine Göre Talep Edilecek Belgeler


Yangın
  Yangın Hasarları için Gerekli Belgeler

İtfaiye Raporu(İtfaiye müdahele etmiş ise)
Karakol Müracaat, İfade , Görgü Tespit tutanakları (Karakol olaya müdahale etmiş ise)
Karakol ya da itfaiyenin müdahale ettiği hasarlarda Savcılık Takipsizlik Kararı veya İddianamenin tasdikli suretleri
Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı
Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise)
Rücu imkanı açısından sigortalı kıymetlerde meydana gelen hasara 3. şahısların neden olması durumunda sigortacının da talebi halinde resmi makamlar kanalı ile tutturulacak tutanak
Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları
Sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
Sigortalının mülk sahibi olması durumunda tapu senedi
Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
Prim ve peşinat makbuzları
Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler


Deprem (ve Yanardağ Püskürmesi)
  Deprem Hasarları (ve Yanardağ Püskürmesi) için Gerekli Belgeler

DASK (Doğal Afet Sigorta poliçesi) poliçesi (Bir hasar durumunda Dask poliçenizin veya Dask poliçe bilgilerinin derhal Sigorta şirketine verilmesi önemlidir)
Resmi makamlar ve/veya Üniversitelerin Yer Bilimleri ile ilgili bölümlerine yapılan müracaat ve sonuçlara dair alınan raporlar (Bu konuda mutlaka eksperle ve Şirketle temas halinde olunması gereklidir),
Afet İşleri Müdürlüğü'nce verilen ve riziko konusu kıymetin hasar durumunu tevsik eden tasdikli rapor
Mevcut ise Karakol Müracaat, İfade , Görgü Tespit tutanakları (Karakol olaya müdahale etmiş ise)
Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı
Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise)
Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları
Sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
Sigortalının mülk sahibi olması durumunda tapu senedi
Mevcut ise Yapı Kullanma İzin belgesi
Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
Prim ve peşinat makbuzları
Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler


Hırsızlık
  Hırsızlık Hasarları için Gerekli Belgeler

Karakol Müracaat, İfade , Görgü Tespit tutanakları
Hadise Savcılığa intikal etmiş ise Savcılık dosyasında bulunan bilumum belgeler(Tasdikli)
Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı
Sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
Sigortalının mülk sahibi olması durumunda tapu senedi
Faillerin ve/veya çalınan emteanın bulunup bulunmadığına dair mahalli karakol ve ilgili Hırsızlık masasaından alınacak bilgi yazıları (Hasar tarihinden 1 ay kadar sonra sigorta şirketine müracaat ederek ilgili mercilere hitaben yazılan bilgi talep yazılarının temin edilmesi gerekmektedir.)
Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
Prim ve peşinat makbuzları
Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler
Not : Hırsızların ya da çalınan kıymetlerin bulunması halinde mutlaka hırsızın/hırsızların bu husustaki ifadeleri, zaptetme tutanağı ile teslim belgelerinin de temini gerekmektedir

Dahili Su
  Dahili Su Hasarları için Gerekli Belgeler

Karakol Müracaat, İfade , Görgü Tespit tutanakları
Hadise Savcılığa intikal etmiş ise Savcılık dosyasında bulunan bilumum belgeler(Tasdikli)
Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı
Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise)
Rücu imkanı açısından sigortalı kıymetlerde meydana gelen hasara 3. şahısların(örneğin üst kat komşusunun) neden olması durumunda yöneticiden, Noterden ya da mahalli karakoldan tutturulacak tutanak
Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları
Sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
Sigortalının mülk sahibi olması durumunda tapu senedi
Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
Prim ve peşinat makbuzları
Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler

Sel veya Su Baskını
  Sel veya Su Baskını Hasarları için Gerekli Belgeler

Mevcut ise Karakol Müracaat, İfade, Görgü Tespit tutanakları (Karakol olaya müdahale etmiş ise)
Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı
Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise)
Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları
Sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
Sigortalının mülk sahibi olması durumunda tapu senedi
Rücu imkanı açısından sigortalı kıymetlerde meydana gelen hasara 3. şahısların neden olması durumunda yöneticiden, Noterden ya da mahalli karakoldan tutturulacak tutanak
Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
Prim ve peşinat makbuzları
Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler

Fırtına
  Fırtına Hasarları için Gerekli Belgeler

Mevcut ise Karakol Müracaat, İfade, Görgü Tespit tutanakları(Karakol olaya müdahele etmiş ise)
Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı
Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise)
Mahalli meteoroloji istasyonundan temin edilecek ve hadise tarihinde fırtınanın m/sn ve/veya km/saat ve/veya Bofor cinsinden hızını/şiddetini gösterir fırtına raporu
Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları
Sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
Sigortalının mülk sahibi olması durumunda tapu senedi
Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
Prim ve peşinat makbuzları
Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler

Grev Lokavt Kargaşalık Halk Hareketleri(GLKHH) ve Terör
  Grev Lokavt Kargaşalık Halk Hareketleri ve Terör Hasarları için Gerekli Belgeler

İtfaiye Raporu (Alevli bir yangına dönüşüm olup itfaiye müdahalesi var ise)
Savcılık Takipsizlik Kararı veya İddianamenin tasdikli suretleri (Alevli bir yangına dönüşüm olup itfaiye/karakol müdahalesi var ise)
Karakol Müracaat, İfade, Görgü Tespit tutanakları
Savcılık dosyasında bulunan bilimum belgeler(Tasdikli)
Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı
Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise)
Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları
Sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
Sigortalının mülk sahibi olması durumunda tapu senedi
Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
Prim ve peşinat makbuzları
Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler


Kötü Niyetli Hareket(KNH)
  Kötü Niyetli Hareket Hasarları için Gerekli Belgeler

Karakol Müracaat, İfade, Görgü Tespit tutanakları
Savcılık dosyasında bulunan bilumum belgeler(Tasdikli)
Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise)
Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı
Rücu imkanı açısından sigortalı kıymetlerde meydana gelen hasara 3. şahısların neden olması durumunda sigortacının da talebi halinde resmi makamlar kanalı ile tutturulacak tutanak,
Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları
Sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
Sigortalının mülk sahibi olması durumunda tapu senedi
Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
Prim ve peşinat makbuzları
Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler


Yer Kayması
   Yer Kayması Hasarları için Gerekli Belgeler

Resmi makamlar ve/veya Üniversitelerin Yer Bilimleri ile ilgili bölümlerine yapılan müracaat ve sonuçlara dair alınan raporlar (Bu konuda mutlaka eksperle ve şirketle temas halinde olunması gereklidir)
Yer kaymasını başlatan nedene 3. Şahısların faaliyetleri neden olmuşsa, Eksper ya da Şirketin de bilgisi ve yönlendirmesi doğrultusunda Resmi makamlara yapılan müracaatlara ilişkin bilumum tutanaklar
Mevcut ise Karakol Müracaat, ifade, görgü tespit tutanakları (Karakol olaya müdahale etmiş ise)
Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı
Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise)
Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları
Sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
Sigortalının mülk sahibi olması durumunda tapu senedi
Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
Prim ve peşinat makbuzları
Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler


Kara Taşıtları Çarpması
  Kara Taşıtları Çarpması Hasarları için Gerekli Belgeler

Karakol müracaat, ifade, görgü Tespit tutanakları ve/veya Trafik Kazası Tespit Tutanağı

Tümü